Last week, the Welsh Government published a summary report of its long-awaited review of demand and capacity of neurodevelopmental services. The Deputy Minister for Social Care, Julie Morgan MS, responded to the report by announcing an additional £12m to support a new national improvement programme for neurodevelopmental conditions to 2025.

Head of RCSLT Wales Office, Pippa Cotterill commented:

“I’m very pleased to see the publication of the Review of the Demand, Capacity and Design of Neurodevelopmental Services: Summary Report and the announcement. We have consistently highlighted the pressures facing services and the impact this is having on people with neurodevelopmental conditions and their families. A number of our members contributed to this important review.

“We particularly welcome a number of the key recommendations made within the report, in particular the need for a whole systems approach focussing on raising awareness and understanding of neurodiversity and strengthening access to early help and support. We are also pleased to see recognition of the need for additional resource to address demand-capacity gaps and deliver a national support offer.

“We are delighted that the report and the minister’s response both acknowledge the need to move toward a needs-led approach with integrated services. This is something for which we have called for a number of years. This will ensure greater alignment with existing legislation and mark a significant shift in how we deliver services to people with neurodevelopmental conditions in Wales.

“As the report makes clear, ‘no change is not an option’ and we are hopeful that the new programme will deliver much-needed improvements. We are pleased to have been invited to be part of the Ministerial Advisory group tasked with driving forward change.”

 

RCSLT yn ymateb i’r adolygiad o’r galw a chapasiti mewn gwasanaethau niwroddatblygiadol yng Nghymru

13 Gorffennaf 2022

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad cryno o’i adolygiad hir ddisgwyliedig o’r galw a chapasiti mewn gwasanaethau niwroddatblygiadol. Ymatebodd Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gofal Cymdeithasol, i’r adroddiad drwy gyhoeddi £12m ychwanegol i gefnogi rhaglen genedlaethol newydd ar gyfer gwasanaethau gwella cyflyrau niwroddatblygiadol hyd 2025.

Dywedodd Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru RCSLT:

“Rwy’n falch iawn i weld cyhoeddi’r Adolygiad o’r Galw, Capasiti a Chynllun Gwasanaethau Niwroddatblygiadol: Adroddiad Cryno a’r cyhoeddiad. Rydym wedi tynnu sylw’n gyson at y pwysau sy’n wynebu gwasanaethau a’r effaith a gaiff hyn ar bobl gyda chyflyrau niwroddatblygiadol a’u teuluoedd. Fe wnaeth nifer o’n haelodau gyfrannu at yr adolygiad pwysig hwn.

“Rydym yn neilltuol yn croesawu nifer o’r argymhellion allweddol a wneir yn yr adroddiad, yn neilltuol yr angen am ddull gweithredu system gyfan gyda ffocws ar gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o niwroamrywiaeth a chryfhau mynediad i help a chymorth cynnar. Rydym hefyd yn falch i weld cydnabyddiaeth o’r angen am adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â bylchau rhwng galw a chapasiti a darparu cynnig cymorth cenedlaethol.

“Rydym yn falch iawn fod yr adroddiad ac ymateb y Gweinidog yn cydnabod yr angen i symud ymlaen at ddull gweithredu dan arweiniad anghenion gyda gwasanaethau integredig. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym wedi galw amdano ers nifer o flynyddoedd. Bydd hyn yn sicrhau mwy o aliniad gyda deddfwriaeth bresennol ac yn nodi newid sylweddol yn y ffordd y darparwn wasanaethau i bobl gyda chyflyrau niwroddatblygiadol yng Nghymru.

“Fel y gwnaiff yr adroddiad yn glir, ‘nid yw dim newid yn opsiwn’ a gobeithiwn y bydd y rhaglen newydd yn sicrhau gwelliannau sydd eu mawr angen. Rydym yn falch i gael ein gwahodd i fod yn rhan o grŵp Ymgynghorol y Gweinidog gyda’r dasg o hybu newid i’r dyfodol.”

1  of  2

RCSLT responds to Welsh Parliament Health and Social Care Committee report

Response to report on hospital discharge and impact on patient flow through hospitals

Wales Policy

Find out about our work in Wales

Polisi Cymru

Welsh version of policy page